Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Johtaminen ja työhyvinvointi

Tällä sivulla: 

Verkkokoulutustallenteet
Muuta koulutusmateriaalia
Hyödyllisiä linkkejä

 
Verkkokoulutustallenteet 

Verkkokoulutukset ovat koulutuskumppanimme Marjukka Mikolan käsialaa ja ne muodostavat operatiivista esimiestyötä tukevan käytännönläheisen ja innostavan valmennuskokonaisuuden. Verkkokoulutukset toimivat myös yksittäin katsottuna. Yhden nauhoitteen pituus on maksimissaan 1,5 tuntia. 


Esimiehen rooli ja itsensä johtaminen

Mitä on hyvä johtaminen? Millainen ihmisten johtaja olen?  Mitä kaikkea johdan? 

Oman esimiesroolin tunnistaminen ja roolin sisäistäminen on onnistuneen esimiestyön lähtökohta. Jotta voi johtaa muita, esimiehen tulee tuntea omat vahvuutensa ja osaamisensa, omat haasteensa sekä oman vuorovaikutustyylinsä. Ja ennen kaikkea - pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Näitä kysymyksiä pohditaan webinaarissa, jonka tavoitteena on tarjota esimiehille tukea ja työkaluja johtamistyöhön ja operatiiviseen esimiestyöskentelyyn sekä itsensä johtamiseen.  

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: Reflektointi on avain kehittymiselle


Tiimin ja työntekijöiden tavoitteellinen johtaminen (koulutusdiat pdf:nä

Esimiestyön keskeinen tehtävä on saada ihmiset toimimaan yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa yhteisen tavoitteen eteen. Tiimin suorituksen johtaminen on esimiehen tärkein työprosessi, johon tiivistyy koko esimiestyön ydin pitäen sisällään tavoitteiden asettamisen, ihmisten johtamisen, valmentamisen ja ohjaamisen kohti tavoitteita sekä toiminnan seurannan, arvioinnin ja kehittämisen. Tämän webinaarin tavoitteena on tarjota eväitä ja työkaluja toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan sekä tiimin ohjaamiseen kohti yhteisiä tavoitteita. 

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: Luottamus on valtava voimavara


Valmentava esimiestyö

Johtamisen painopiste on muuttunut kannustavaan, osallistavaan ja kehittymistä tukevaan suuntaan. Ihmisten johtaminen arvostavalla ja osallistavalla - valmentavalla otteella - on tämän päivän johtamisen ydintä. Jokainen esimies voi toimia työryhmänsä valmentajana ja mahdollistaa oivallusten syntymisen sekä oppimisen. Valmentava johtaminen perustuu mm. luottamukseen sekä valmennettavan vahvuuksien hyödyntämiseen. Tässä webinaarissa tarkastellaan valmentavan johtamisen perusasioita ja annetaan vinkkejä ja työkaluja valmentavan esimiestyön vahvistamiseksi.

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: Pohdintaa ja puhetta palautteesta


Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen

Työyhteisön toiminta on ihmisten varassa. On huolehdittava siitä, että jokaisen työntekijän osaaminen ja motivaatio ovat kunnossa eli jokaisella on kyky ja halu työskennellä ja pysyä työyhteisössä. Hyvä perehdytys tukee työhyvinvointia ja on lähtökohta onnistuneelle työskentelylle. Onnistuneen perehdytyksen avulla voi vaikuttaa myönteisesti työntekijän oppimiseen, innostumiseen ja sitoutumiseen. Tässä webinaarissa paneudutaan perehdytyksen merkitykseen ja pohditaan, mitä perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon. 

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: Mietteitä mentoroinnista ja hiljaisesta tiedosta

 

Esimies muutoksen johtajana 

Yksikään organisaatio tai työyhteisö ei voi välttyä muutoksilta. Muutokset ja kyky uudistua ovat välttämättömiä, mutta muutokset eivät ole aina mieluisia tai kivuttomia. Olipa kyse pienestä tai suuresta muutoksesta, siihen liittyy usein epävarmuutta, huhuja, tunteita ja epäselvyyksiä, jotka voivat uhata työmotivaatiota ja toimintaa. Muutosta pitää johtaa, mutta ei riitä että johdetaan vain itse muutosta, on johdettava myös ihmisiä muutoksessa. Hyvällä muutoksen johtamisella varmistetaan, että työt sujuvat muutoksen aikana ja sen jälkeen tehokkaasti, muutos saadaan toteutettua onnistuneesti ja uusi toimintatapa saadaan vakiintumaan osaksi arjen työtä. Tämän webinaarin tavoitteena on antaa käytännön vinkkejä ja työkaluja muutoksen onnistuneeseen läpivientiin.

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: "Niin muuttuu maailma, Eskoni"

 

Verkostoissa toimiminen ja verkostotyöskentelyn johtaminen

Ihmiset ovat aina toimineet erilaisissa verkostoissa ja yhteenliittymissä, mutta verkostot ovat olleet löyhempiä. Nykyisin töitä tehdään entistä enemmän ja entistä tiiviimmissä verkostoissa, joissa eri osa-alueiden toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan. Verkostotyöskentelyssä keskeistä on rakentaa verkostolle yhteinen päämäärä, innostaa ihmiset toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen ja tekemään yhteistyötä organisaatiosta ja asemasta riippumatta. Tässä webinaarissa pohditaan verkostotyöskentelyn ja verkostojohtamisen onnistumisen edellytyksiä.

Teemaan liittyvä blogikirjoitus: Virtuaalityökin vaatii johtamista​

 
Muuta koulutusmateriaalia

Työhyvinvointi syntyy arjen teoilla. (Marjukka Mikolan työpajan diat valtakunnallisilla etsivän nuorisotyönpäivillä 2019)

Rakenteilla työhyvinvointia ja laatua etsivään nuorisotyöhön (Anni-Reetta Sorellin ja Ira Selkälän diat valtakunnallisten etsivän nuorisotyönpäivien 2019 esimiestreffeiltä)

Hyvän johtamisen ABC (Marjukka Mikolan työpajan diat Nuori 2019 -päivillä)

 

Hyödyllisiä linkkejä

Työyhteisön hyvinvointi (Suomi.fi)

Työhyvinvointi (Työterveyslaitos)

Työhyvinvointi (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Työaikalaki (Finlex)

KV-Tes (III luku: Työaika)

Oikeudet ja velvollisuudet työssä (Työsuojeluhallinto)

Työantajan lakisääteiset vakuutukset (Suomi.fi)

Sivu työhön perehtyvälle

Huoneentaulu: Esimies! Kysy näistä asioista etsivältä nuorisotyöntekijältä