Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Materiaalia esimiehelle

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki (Finlex, 10§, 11§, 12§ Etsivä nuorisotyö)

Lastensuojelulaki (Finlex, 25§ Ilmoitusvelvollisuus, 25a§ Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi)

Etsivän nuorisotyön sivut (Aluehallintovirasto)

Valtionavustuksen hakuohjeet 2018

Etsivän nuorisotyön sivut (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset 2017

Nuorten tarinoita

Osaamiskeskuksen tuottamat etsivän nuorisotyön uutiskirjeet

Hyvä käytänne: Kouvolan nuorten elinoloraportti

 

Etsivän nuorisotyön raportointi ja tilastointi

Nuorisotilastot

PAR -järjestelmät

Sovari -vaikuttavuusmittari
Sovari näillä sivuilla

 

Tutkimuksia ja kirjallisuutta

Alanen Olli & Kotkavuori Aapo 2014. Välittämisen ammattilaiset - Vamoksen käsikirja etsivään nuorisotyöhön. Helsingin Diakonissalaitos.

Appelqvist-Schmidlechner Kaija, Savolainen Minna, Nordling Esa & Eija Stengård 2011. Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - Toimintamallin ja tukipalvelun implementoinnin arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Erdal, Børge (toim.) 2006. Ute - Inne - Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. 

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami 2017. Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista - Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu.

Henriksson, Jonna 2015. ”Ne ei oo vaan töissä, ne oikeesti välittää meistä” – Etsivän nuorisotyön ja nuorten tarpeiden kohtaaminen syrjäytymisen kontekstissa Lempäälässä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteet.

Hjort, Haldis 1995. Etsivän työn psykologia

Huotari, Johanna 2015. Etsivä löytää vai löytääkö? - Etsivien nuorisotyöntekijöiden kokemukset Internetin ja sosiaalisen median käytöstä nuorten tavoittamisen keinona ja nuorisotakuun toteuttajana. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntapolitiikka.

Juvonen, Tarja 2015. Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen - Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja 116.

Kallinen, Yrjö 2014. Karnevaalista kujanjuoksuun :tutkielma Tampereen keskustan käänteisnormatiivisista nuorten alakulttuureista. Tampereen yliopisto. Sosiologia.

Kalliomaa, Johanna 2016. ”Ainoa hommani on auttaa sinua.” Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet Etelä-Suomen alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Opetus- ja kulttuuritoimi.

Keisu, Minna 2016. Epäsuotuisasta elämänkulusta paremmalle kaistalle: Monialaisen yhteistyön piirissa olleiden nuorten miesten tarinoita. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteet.

Kemp, Päivi 2013. “Tuo hetki, pieni kosketus, aikamoinen kohtaaminen”: Vuorovaikutus asiakastyössä etsivän nuorisotyöntekijän kokemana. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyö (YAMK).

Kinnunen, Riitta 2016. Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus -Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari. Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry.

Kupari, Tuuli 2013. Etsivä työ nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä: tutkimus Jyväskylän etsivän nuorisotyön ja ammattiopiston yhteistyöstä. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö.

Kurikkala, Mari 2015. Etsivä nuorisotyö ja sen johtaminen. Centria-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK).

Kuure, Tapio, Kapanen, Anna & Lipponen, Elisa 2015. Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä ja palveluina. Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry.

Mikkonen, Mika, Kauppinen, Jaana, Huovinen Minna & Aalto, Erja 2007 (toim.). Etsivä työ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa - Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin. 

Männikkö, Jaana 2011. Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi

Mäki-Opas, Susanna 2013. Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet ja työmenetelmät. Seinäjoen ammattikorkakoulu. Sosiaali- ja terveysala.

Piiroinen, Anni 2017.Etsivä nuorisotyö ja nuorten syrjäytyminen. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala.

Pulkkinen, Henna 2016. Palvelupolut etsivässä nuorisotyössä: Etsivän nuorisotyön asiakasjaksojen tarkastelua maaseutukunnissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala (YAMK).

Puuronen, Anne 2014. Etsivän katse - Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen - näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto.

Sand, Anniken 2011. Working with young people at risk - A practical manual to early intervention, outreach, peer work, focus groups and motivational interviewing. City of Oslo Alcohol and Drug Addiction Service, Competence Centre

Sorell, Anni-Reetta 2017. Kuka laivaa ohjaa ja minne se seilaa? Etsivän nuorisotyön johtaminen ja sen mahdollistamat työn rakenteet. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyö (YAMK).

Suuronen, Katja 2016. “Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo” – Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä. Oulun yliopisto. Kasvatustieteet.

Tahvanainen, Terhi 2010. “TE OOTTE NIIN IHANAN TUKEVIA”: Etsivän työparitoiminnan toimintamalli Jyväskylän Nuorten Taidetyöpajalla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK).

Vaattovaara, Virpi 2015. Elämänkulku ja toimijuus - Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990-2011. Lapin yliopisto. Kasvatustieteet. (Väitöskirja)

Varjonen, Ilona 2016. Miten palveluiden ulkopuolella olevat nuoret tavoitetaan?: Tavoittamisen menetelmien kehittäminen Turun kaupungin etsivään nuorisotyöhön. Turun ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala (YAMK). Ylimys, Susanna 2016. Löytävän nuorisotyön syklissä: Case kauppakeskus Itis. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Ylimys, Susanna 2016. Löytävä nuorisotyö syklissä. Case kauppakeskus Itis. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyö(YAMK).