Rinnakkaisseminaarit

Työpajapäivillä on luvassa kiinnostava kattaus eri teemoihin keskittyviä rinnakkaisseminaareja. Ohjelma tarkentuu vielä ja lisää sisältöjä on tulossa!

Keskiviikko 10.4.2019

 

Rahahuolet puheeksi

Rinnakkaisseminaarissa puhutaan rahasta. Mitä taloudenhallinta on ja miten sitä voi tukea? Entä jos raha-asiat ovat jo solmussa? Esittelyssä myös Takuusäätiön palvelut ja materiaalit sekä se, miten niitä voi hyödyntää työpajoilla. Ohjelmaa vetämässä Hanna Pieviläinen Takuusäätiöstä.

 

Työpajapäivien eduskuntavaalipaneeli

Aivan eduskuntavaalien kynnyksellä järjestettävässä paneelikeskustelussa kysytään, mitkä ovat eri puolueiden ratkaisut työttömyyden ja ulkopuolisuuden vähentämiseksi. Entä miten ehdokkaat näkevät työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön merkityksen ja tulevaisuuden? Paneelissa ovat edustettuina kaikki puolueet. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

 

Vahvistamo TalkShow LIVE – Työpajojen päihdeohjelmat

Vahvistamo TalkShow on keskustelumuotoinen ohjelma, jossa työpajatoiminnan asiantuntija Outi Hedemäki ja EHYT ry:n työelämän päihdeohjelmien asiantuntija Timo Nerkko keskustelevat Osaamiskeskus Vahvistamon johdolla muun muassa nuorisolain asettamista vaatimuksista työpajojen päihdeohjelmille. Ohjelmassa avataan mitä tulee huomioida päihdeohjelmia laatiessa, ja millaista seurantaa päihdeohjelmien käyttöön liittyy. Ohjelman loppuun on varattu tilaa yleisön kysymyksille.

 

Yhteistyön uusia ratkaisuja etsimässä

Nuorisotyötä tehdään nuorisolain puitteissa kaikkialla Suomessa. Työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan usein saman organisaation sisällä. Nuorisotyön eri muodoilla voidaan tukea nuoren sosiaalista vahvistumista, eli vahvistaa nuoren keskeisiä voimavaroja ja tukea arjen asioissa. Yhteistyö ja tuen jatkumo ovat tärkeitä jokaisen nuoren kohdalla. Miten nuorisotyön eri muodot tukevat toisiaan? Miten työpajojen valmennuksessa voidaan hyödyntää muiden nuorisotyön ammattilaisten osaamista?

Rinnakkaisseminaarissa mietitään myös, mitä uusia ratkaisuja nuorisotyön sisällä voisi olla nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Rinnakkaisseminaarin toteuttavat Työpajatoiminnan ja Etsivän nuorisotyön osaamiskeskukset yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan kanssa.

 

Osaamistodistus 2.0

Millainen on tulevaisuuden osaamistodistus? Millaisia kehitysnäkymiä osaamistodistukselle OPH näkee ja tukee? Millainen osaamistodistus palvelee työmarkkinoille sijoittumista? Miten tunnistettu osaaminen tukisi valmentautujaa parhaiten, ettei tehty työ hukkuisi todistuspapereiden mukana?

Työpajoilla osataan jo tunnistaa ja dokumentoida osaamista osaamistodistuksiin. Kirjavat käytännöt kaipaavat kuitenkin yhtenäistämistä ja välineiden täytyy olla kunnossa. Rinnakkaisseminaarissa näistä teemoista keskustelevat opetusneuvos Riikka Vacker OPH:sta ja asiantuntija Veijo Wienkoop TPY:stä.

 

Yksilölliset polut valmennuksessa

Ohjelmassa tutustutaan Hyria säätiön henkilökohtaisen palvelutarjottimen tuomiin mahdollisuuksiin. Hyrialaiset kertovat, kuinka palvelutarjottimen idea on syntynyt ja millainen prosessi sen käyttöönotto on ollut. Aiheina mm. monipuolinen kurssitarjonta, digitaalisuus & pelillisyys, seinätön valmennus, tutkinnon osien suorittaminen säätiön työympäristöissä sekä kansainvälisyystoiminta. Lyhyiden esittelyiden jälkeen voit valita aiheen tai aiheet, joihin haluat syventyä vielä tarkemmin.

 

Mielenterveyttä työpajatoiminnalla – viestinnän keinot yhdenvertaisuuden edistämiseen

Työpajatoiminnalla voi olla usealle osallistuvalle nuorelle mielenterveyttä tukeva vaikutus. Sateenkaarinuorilla on tutkimusten mukaan suurempi riski mielenterveysongelmiin, eristäytyneisyyteen sekä koulutuksesta poisjääntiin. Ohjelmassa tuodaan esille, kuinka edistää sateenkaarinuorten myönteistä osallisuutta viestinnän keinoin ja tarjotaan työkaluja oikeanlaiseen viestintään, jotta moninaisten nuorten osallisuus edistyisi. Ohjelman lopuksi osallistujat pääsevät pohtimaan kuinka omassa työssään edistää yhdenvertaista osallisuutta viestinnän keinoin. Ohjelman tuottavat Seta ja Nuorten mielenterveysseura – Yeesi.

 

Työpajatoiminnan vaikuttavuus esille – tietoa ja käytännön vinkkejä mittaamiseen

Millaista vaikuttavuutta työpajatoiminta tuottaa? Mitkä ovat vaikuttavuuden avaintekijöitä?

Työpajatoiminnalta odotetaan yhä vahvempia tuloksia. Vaikuttavuuden todentaminen onkin entistä tärkeämpää, kun toimintaympäristö ja -käytänteet ovat uudistumassa. Ohjelmassa kuvataan työpajatoiminnan ja sen elementtien vaikuttavuutta käynnissä olevan tutkimuksen pohjalta. Lisäksi esitellään mahdollisuuksia oman toiminnan vaikutusten mittaamiseen ja kuvaamiseen käytännön kokemusten perusteella. Vaikuttavuutta käsitellään tilastollisesta, laadullisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Teemoista alustamassa tutkija Teemu Vauhkonen Nuorisotutkimusverkostosta, kehittämispäällikkö Vesa Sarmia Vamos palveluista Helsingin Diakonissalaitokselta sekä asiantuntija Riitta Kinnunen TPY:stä.

 

Sinä olet demokratiakasvattaja!

Miten saamme asiakkaamme tuomaan oman äänensä kuuluviin työpajan, kotikunnan ja yhteiskunnan kehittämisessä? Jotta nuoret kokisivat olevansa osa yhteiskuntaa, heillä täytyy olla tunne, että he voivat vaikuttaa ja osallistua. Myös kuntalaki edellyttää, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Tässä ohjelmassa tutustumme Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaaseen sekä Nuortenideat.fi-vaikuttamispalveluun. Saat käytännöllisiä työvälineitä asiakkaiden aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja heidän mukaan ottamiseensa myös työpajanne toiminnan suunnitteluun. Ohjelman tuottaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskeskus Koordinaatti.

 

Sukupuolitemppurata

Onko sukupuolella nyt niin paljon merkitystä? Oletko aina tiennyt, mitä sukupuolta olet? Koe sukupuolitemppuradalla, millaisilla tavoilla sukupuoleen liittyvät yhteiskunnalliset rakenteet törmäävät todellisuuteen, joka on normatiivisia odotuksia moninaisempi. Sukupuolitemppurata tuo elämyksellisesti koettavaksi tilanteita, joita sukupuoltaan korjaavat kohtaavat arjessaan. Temppurata kestää noin 10 minuuttia eikä edellytä osallistujilta aiempaa tietämystä aiheesta tai erityistaitoja. Voit osallistua yksin tai enintään kolmen hengen joukkueessa.

 

Torstai 11.4.2019

Ydintaidot - osallisuuden perusta

Ydintaidot ovat minäpystyvyyteen ja toipumisketteryyteen liittyviä taitoja. Ydintaitoja ovat mm. itsetuntemuksen, ongelmanratkaisun ja stressin säätelyn taidot. Monilla pajalaisilla ne ovat jääneet heikoiksi neuropsykiatristen, mielenterveydellisten tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Ydintaitovalmennuksen kokonaisuus on kehitytty oululaisella taiteiden ja itsetuntemuksen työpajalla, Veeran verstaalla. Tämä rinnakkaisseminaari tarjoaa kokonaiskuvan ydintaitojen valmennukseen sekä helppoja arkiseen työpajatyöskentelyyn sovellettavia keinoja.

 

Kuinka me yhteiskehitämme

Tässä rinnakkaisseminaarissa tutustutaan yhteiskehittämiseen Hyria säätiön kokemusten kautta. Yhteiskehittäminen on asiakkaiden ja työntekijöiden uudenlainen kumppanuuteen perustuva yhteistyö, jossa fokuksena on tasavertainen kohtaaminen. Hyrialla uskotaan vahvasti, että tämä on ainoa oikea tapa kehittää ja kehittyä. Osallistujat pääsevät jo seminaarin aikana pohtimaan omia yhteiskehittämisen kohteitaan ja omaa toimintaansa sekä saavat eväitä vietäväksi omaan arkeen.

 

Omakuvan kautta unelmiin

Itsetuntemustaitojen kehittäminen kuuluu työpajan sosiaaliseen vahvistamiseen. Omakuvan tekeminen auttaa katsomaan itseä tarkemmin ja se tuo esille henkilön omia vahvuuksia, osaamista ja voimavaroja. Myös unelmat liittyvät hyvään elämään, onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Unelmien luomiseen tarvitaan mielikuvittelua, ideoita ja keskustelua. Unelmat lähtevät kipinästä liikkeelle ja työpajan arjessa kannattaa viljellä unelmapuhetta.

Tässä toiminnallisessa ohjelmassa päästään piirtämään omakuva ja kokeilemaan unelmakartan tekemistä. Rinnakkaisseminaaria vetää kouluttaja Susanna Palo TPY:stä.

 

Työpajatoiminnan tavoitettavuus ja tavoittamattomiin jäävät nuoret

Useissa työpajatoimintaan liittyvissä hankkeissa ja palveluissa pyritään tavoittamaan ”kaikkein vaikeimmin saavutettavia nuoria”. Tämä kuitenkin on äärimmäisen haastavaa, ja moni hanke tuskailee tavoitetun kohderyhmän pienuutta ja tyytyy etsimään helpommin tavoitettavaa joukkoa. Missä tämä nuorten ryhmä on? Ohjelmassa pohditaan ryhmän tavoitettavuutta eri tilastotietojen valossa sekä tutustutaan eri työpajojen käytössä oleviin tapoihin löytää palvelujensa pariin myös tämän ryhmän edustajat. Ohjelman tuottaa Silta-Valmennusyhdistys ry.

 

Miksi teknologiakasvatus on jokaisen hommaa ja mitä se on?

Maailma teknologisoituu kiihtyvällä tahdilla ja tämän myötä kansalaistaitoihin kuuluu teknologisen maailman hahmottaminen. Tässä Verken järjestämässä rinnakkaisseminaarissa tutustutaan teknologiakasvatukseen ja erityisesti sen merkityksiin ja muotoihin työpajaympäristössä. Lisäksi ohjelmassa tutustumista maker-kulttuuriin* ja pääset käytännössä kokeilemaan muutamaa elektronista rakennussarjaa, kuten mBot ja Synth kit littleBits. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta aiheesta. Seminaaria vetävät Juha Kiviniemi ja Mimmi Mäkinen-Kokkonen Verkestä.

*maker-kulttuuri, eli suomeksi värkkääminen

 

Innostava imago, tunnistettava brändi? Entistä parempia työpajoja palvelumuotoilun keinoilla

Miten palvelumuotoilun keinoja voi hyödyntää työpajan ilmeen ja imagon kehittämisessä? Miten pajoista kerrotaan niin, että kohderyhmä kiinnostuu? Kuinka kohderyhmää innostetaan osallistumaan? Luvassa käytännön kokemuksia, keskustelua ja esimerkkejä. Seminaarin vetää kouluttaja ja tietokirjailija Päivi Jokitalo.

 

Muutokset aikatauluihin mahdollisia.